วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ วารสาร NIDA Case Research Journal และวารสาร Bangkok Medical Journal เข้าศึกษาดูงานศูนย์ TCI เพื่อขอรับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และ Scopus (23 มิ.ย. 59)          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ วารสาร NIDA Case Research Journal และวารสาร Bangkok Medical Journal จำนวน 10 ท่าน ได้เข้ารับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และฐานข้อมูล Scopus จาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.