วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์ TCI เพื่อขอรับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (22 ธ.ค. 59)
          เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ที่ผ่านมา คณะทำงานจากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ ผศ.กฤษฎา ณ หนองคาย บรรณาธิการวารมนุษยศาสตร์ฯ, ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์ฤทธิชัย พิลาไชย บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ฯ, ดร.นายสัตวแพทย์ยศวริศ เสมามิ่ง กองบรรณาธิการ, ดร.ปิยวดี ยาบุษดี กองบรรณาธิการ, นางสาวณิชา พันธุ์ควณิชย์ กองบรรณาธิการ และนางสาวสุวรรณี พันธุ์โอภาส กองบรรณาธิการ รวมจำนวน 6 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมและขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกทั้งยังแนะนำการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมีกำหนดออกและ Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐาน ACI และฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป