ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมประชุม Workshop for ASEAN Citation Index (ACI) ณ ประเทศมาเลเซีย (22 เม.ย. 59)
          เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, Chairman of the ACI Steering Committee ได้เข้าร่วมการประชุม Workshop for ASEAN Citation Index (ACI) ณ The Banquet Hall, Ministry of Higher Education, ประเทศมาเลเซีย เพื่อประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียน