The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee, December 15th, 2016 at Mandalin Hotel Bangkok, Thailand (20 ธ.ค. 59)

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดให้มีการประชุม The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

          สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม The 4th ACI Meeting for Steering Committee ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มประเทศ ASEAN 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารในกลุ่มประเทศของตน อีกทั้ง Steering Committee จากประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาและไทย ได้เสนอชื่อวารสารในที่ประชุมเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI อีกทั้งวารสารของประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย จะส่งผลการประเมินให้ Steering Committee พิจารณาเข้าฐานข้อมูล ACI ต่อไป

          ทั้งนี้ประเทศไทยโดย สกอ. และ TCI ได้จัดการประชุม Steering Committee มาแล้ว 3 ครั้ง เมื่อปี 2013, 2014, 2015 และ ปี 2016 นี้ เป็นปีที่ 4 โดยมีประเด็นที่หารือ ได้แก่ การพัฒนา National Citation Index ของแต่ละประเทศ, การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของแต่ละประเทศ, การคีย์ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และความยั่งยืนของฐานข้อมูล ACI ซึ่งการจัดประชุม ACI Meeting for Steering Committee ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย

ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :