ศูนย์ TCI จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 11 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 59 ณ ห้อง Grandballroom ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน, พระราม 4, กรุงเทพฯ (19 ธ.ค. 59)
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มี "การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11" ในหัวข้อเรื่อง "Towards Scholarly Publishing Qualities : Ethics, Visibility and E-Journal Management" ณ ห้อง Grandballroom ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน, พระราม 4, กรุงเทพฯ โดยมีบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 600 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อนำเสนอผลการพิจารณารูปแบบบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI
2. เพื่อประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

          การประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ TCI มีการประกาศผลการพิจารณารูปแบบบทความสำหรับวารสารในฐาน TCI การบรรยายพิเศษจาก SCOPUS ในหัวข้อเรื่อง "Scopus; If you can't be fond, you don't exist." และได้รับเกียรติจาก Prof. Jeffrey Beall (เจ้าของ Beall's Lists), University of Colorado Denver, USA เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals” และการประกาศรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3

ในส่วนกำหนดการจัดประชุมครั้งนี้
ช่วงเช้า
 • 08.30 - 09.00 น. เริ่มจากการรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ ในครั้งนี้

 • 09.00 - 09.30 น. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งนี้ 3 โดยรางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สกว. ศูนย์ TCI และบริษัท Elsevier เพื่อมอบให้แก่วารสารไทยที่มีคุณภาพ 2 ประเภท รวมมูลค่า 4,800 USD พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย
  - รางวัล International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award (สำหรับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ) โดยวารสารที่ได้รับรางวัลคือ Chiang Mai Journal of Science ซึ่งได้รับเกียรติจาก Ms.Susanne Steiginga, Scopus Product Manager กล่าวแสดงความยินดีและเป็นผู้มอบรางวัล
  - รางวัล National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award (สำหรับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานในระดับชาติหรือสูงเทียบเท่านานาชาติ) โดยวารสารที่ได้รับรางวัลคือ Thai Siriraj Medical Journal และ Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวแสดงความยินดีและเป็นผู้มอบรางวัล

 • 09.30 - 10.15 บรรยายพิเศษ เรื่อง "Scopus: If you can't be found, you don't exist." โดย Ms.Susanne Steiginga, Scopus Product Manager

 • 10.30 - 12.00 บรรยายพิเศษ เรื่อง “Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals” โดย Prof. Jeffrey Beall (เจ้าของ Beall's Lists), University of Colorado Denver, USA ในการบรรยายนี้ Prof. Jeffrey Beall ได้มีบรรยายในหัวข้อเรื่อง วิธีการตรวจสอบวารสารที่เข้าข่ายหลอกลวง, วิธีการตรวจสอบคุณภาพวารสารที่ควรตีพิมพ์ และผลงานวิจัยเกณฑ์น่ารู้ของคุณภาพวารสารระดับสากล อีกทั้งยังได้เล่าถึงประสบการณ์ทำงานของตนด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
ช่วงบ่าย
 • 13.00 - 14.00 ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, NECTEC ได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับระบบ "EPS Intergration Process with ThaiJO"

 • 14.00 - 15.00 คุณสันติพงษ์ ไทยประยูร, NECTEC และ คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย, TCI ได้ทำการ เรื่อง "E-Journal Format Checker for TCI Database System"

 • 15.30 - 17.00 การประชุมระดมสมอง โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารกับผู้เข้าร่วมการประชุม อีกทั้งยังได้แสดงความยินดีกับวารสารที่ได้เสนอชื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ในรอบที่ 3 จำนวน 32 วารสารด้วย ซึ่งวารสารที่ได้เสนอชื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI นั้น เป็นวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยมีชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, สังกัดผู้แต่ง และบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ และมีเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 • 17.00 ปิดการประชุม โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่
เว็บไซต์ การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11


ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่