คณะทำงานวารสาร กสทช. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ TCI (18 พ.ค. 59)          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะทำงานจากวารสาร กสทช. จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ คุณอรดา เทพยายน รักษาการผู้อำนวนการสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ, คุณพันธะวัสนุ์ ปราบศากุน ผู้ชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการส่วนงาน, คุณสโรธร ปุษปาคม ผู้อำนวยการส่วนงาน, คุณนฤมล รอยลาภ เจริญพร พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง, คุณอรอุมา ถิรธนกุล พนักงานปฏิบัติงานระดับสูง, คุณปฤณพรรณ มฤคพิทักษฺ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง และคุณรัขฎาวรรณ สุนงาน พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารจาก รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ณ ห้อง EN 3424 ชั้น 4 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี