ศูนย์ TCI ร่วมกับ สกอ. ประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุม "The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" (18 ส.ค. 59)
          เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ประชุมหารือร่วมกับ คุณชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมกับคณะทำงาน สกอ. เพื่อเตรียมการประชุม "The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยการประชุม "The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" จะจัดขึ้นในธันวาคมนี้