คณะทำงานศูนย์ TCI ประชุมหารือ "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย" (15 ม.ค. 59)

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือโครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้
  1. การเตรียมจัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 10
  2. การประกาศรับสมัครรางวัล TCI-Scopus-TRF Journal Award ครั้งที่ 3
  3. การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI (วารสารใหม่, และการประเมินรอบแก้ตัวในเดือน ม.ย. 59)
  4. การจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของไทย
  5. ความก้าวหน้าของฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)