การบรรยายพิเศษ KMUTT Talk ในหัวข้อเรื่อง “Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals” วิทยากรโดย Prof. Dr. Jeffrey Beall (เจ้าของ Beall's Lists) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (14 ธ.ค. 59)
          วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre ร่วมกับ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการบรรยายพิเศษ KMUTT Talk ในหัวข้อเรื่อง “Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Jeffrey Beall (เจ้าของ Beall's Lists), University of Colorado Denver, USA เป็นวิทยากร และมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (หัวหน้าศูนย์ TCI) เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการ โดยการบรรยายพิเศษเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Prof. Dr. Jeffrey Beall ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อดังนี้
          - วิธีการตรวจสอบวารสารที่เข้าข่ายหลอกลวง
          - วิธีการตรวจสอบคุณภาพวารสารที่ควรตีพิมพ์ผลงานวิจัย
          - เกณฑ์น่ารู้ของคุณภาพวารสารระดับสากล

          โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเต็มไปด้วยอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีทีมงานจากสำนักหอสมุด มธ. ซึ่งนำทีมโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI) และคณะทำงานจาก NECTEC ซึ่งนำทีมโดย ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) เข้ารับฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศภายในงานผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยายได้ให้การซักถามในข้อสงสัยกันเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ Prof. Dr. Jeffrey Beall และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก