คณะทำงานศูนย์ TCI ประชุมหารือ "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย" 2/2559 (11 ก.พ. 59)          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือโครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อวางนโยบายและแผนการดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ TCI