คณะทำงานศูนย์ TCI และ NECTEC ร่วมประชุม "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 4/2558" (9 ธ.ค. 58)

          เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงานจาก NECTEC ได้เข้าร่วมประชุม "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 4/2558" ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยคณะทำงานศูนย์ TCI ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมและทุนสนับสนุนในอนาคต (2016-2018) และจากนั้นคณะทำงานจาก NECTEC ได้แจ้งความก้าวหน้าของโคงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสำหรับวารสารและงานวิชาการไทย