รามาธิบดีเวชสาร ขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (8 ต.ค. 58)
          วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เมื่อเวลา 09.00 - 11.00 น. คณะทำงานจากรามาธิบดีเวชสาร ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ TCI และขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเลื่อนกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI จากคุณชาตรี วงษ์แก้ว และคณะทำงานศูนย์ TCI ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี