ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมประชุมกับสำนักพิมพ์ Elsevier และเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ARMS 2015 Conference in Singapore ณ ประเทศสิงคโปร์ (6 ต.ค. 58)          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมประชุมกับสำนักพิมพ์ Elsevier เพื่อประสานความร่วมมือ เรื่อง วารสารไทย และ ฐานข้อมูล SCOPUS อีกทั้งในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ยังได้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "Initiative and Chalenges on Establishment of ASEAN Citation Index (ACI) Database" ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ARMS 2015 Conference in Singapore ณ โรงแรม Orchard Hotel Singapore ประเทศสิงคโปร์ ด้วย