คณะทำงานศูนย์ TCI ประชุม "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 3/2558" และร่วมกันจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI (6 ต.ค. 58)          เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI, คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงานจาก NECTEC เข้าร่วมประชุม "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 3/2558" ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  • สรุปภาพรวมการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9
  • การดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสำหรับวารสารและงานวิชาการไทย
  • กิจกรรมและทุนสนับสนุนในอนาคต (2016-2018)
          ในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์ TCI จึงได้ถือโอกาสร่วมกันจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI (ผอ. สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์) โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้มอบกระเช้าผลไม้และกล่าวขอบคุณที่ช่วยเหลือศูนย์ TCI มาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI ต่อไป