บก.เวชสารแพทย์ทหารบก และบก.วารสารพยาบาลทหารบก เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเลื่อนระดับสู่กลุ่มที่ 1 และเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (29 ธ.ค. 58)          วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-11.00 น. ที่ผ่านมา พ.อ.รศ.นพ. สุธี พานิชกุล บรรณาธิการเวชสารแพทย์ทหารบก ของกรมแพทย์ทหารบก และ พ.อ.หญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ บรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก ของสมาคมพยาบาลทหารบก ได้เข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเลื่อนระดับสู่กลุ่มที่ 1 และเลื่อนระดับเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI จากรศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อีกทั้ง พ.อ.รศ.นพ. สุธี พานิชกุล และ พ.อ.หญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 ให้กับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในครั้งนี้ด้วย