รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว บรรยายพิเศษเรื่อง "การนำวารสารวิชาการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ" ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (28 ต.ค. 58)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การนำวารสารวิชาการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ" ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารระดับชาติ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ เพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ