ศูนย์ TCI ขอแสดงความยินดีกับวารสาร " Thai Forest Bulletin (Botany)" ที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS (28 ก.ค. 58)



          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) ขอแสดงความยินดีกับวารสาร "Thai Forest Bulletin (Botany)" ที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS วารสาร "Thai Forest Bulletin (Botany)" ได้รับรางวัล National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นรางวัลแรกของประเทศไทยที่วารสารไทยได้รับ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ TCI ผลักดันให้วารสารได้มีโอกาสเข้าถึงฐานข้อมูล SCOPUS โดยผ่าน Expert Content Selection and Advisory Committee of Thailand (ECSAC of Thailand) เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยของประเทศไทยในวงกว้างทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ประวัติ/ที่มาของวารสาร :
เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ .ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) โดย กรมป่าไม้(Royal Forest Department) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร .เต็ม สมิตินันทน์ เป็นบรรณาธิการ ในปี พ .ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) การ จัดพิมพ์วารสารได้โอนอยู่ภายใต้สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation) และได้จัดพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องภายใต้ หน่วยงานสำนักงานหอพรรณไม้ จนถึงฉบับที่ 41 พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวารสาร :
วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เป็นวารสารที่เสนองานวิจัย ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืช (plant taxonomy) ระบบจัดจำแนกพืช (plant systematics) โดย พิจารณานักวิจัยที่ศึกษาพรรรพฤกษชาติในโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยเป็นหลักและยังเปิดรับงานวิจัยและบทความด้านนิเวศวิทยา (ecology) ภูมิศาสตร์พืชพรรณ (plant geography) กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (ethnobotany) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษา วิจัยด้านพืชแก่นักวิจัยต่าง ๆ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาวิจัยด้านพืชในประเทศไทยต่อไป