คณะกองบรรณาธิการ วารสารรัฏฐาภิรักษ์, วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TCI (26 ส.ค. 58)          เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และคณะทำงานศูนย์ TCI ได้ให้การต้อนรับกองบรรณาธิการวารสาร 3 วารสาร ได้แก่ 1. วารสารรัฏฐาภิรักษ์ ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พ.อ.ชำนาญ ช้างสาต เป็นบรรณาธิการวารสาร 2. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี น.อ. ไชยา ออกแดง เป็นบรรณาธิการวาร และ 3. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์ TCI ณ ห้อง EN 4403 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TCI ทั้งสิ้น 24 ท่าน

          ในการเข้าเยี่ยมชมงานครั้งนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและโครงสร้างของศูนย์ TCI และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำวารสารกับทั้ง 3 วารสาร เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมี Aims and Scope ที่ชัดเจน, ควรมีเว็บไซต์และระบบ Online Submission เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลและผู้อื่นสามารถเข้าถึงวารสารได้ อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติและฐานข้อมูล ACI ต่อไป