วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสาร (24 ก.ย. 58)



          วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล บรรณาธิการวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ TCI และขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จาก รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี