คณะทำงานวารสารกรมการแพทย์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสาร (22 ก.ย. 58)          วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา คณะทำงานวารสารกรมการแพทย์ นำโดย นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล และคณะ รวมจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และเข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้อง EN 4406 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

          ในการนี้ รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และได้ให้คำแนะนำในการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมี Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติและฐานข้อมูล ACI ต่อไป

ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :