ศูนย์ TCI ร่วมกับ สกอ. ประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุม "The 3rd ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" (22 ก.ค. 58)          เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ศ..ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ประชุมหารือร่วมกับ คุณศรัณย์ วัชราภัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ Mr. Inn Beng Lee ผู้แทนจากสำนักพิมพ์ Elsevier เพื่อเตรียมการประชุม "The 3rd ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" ณ ห้อง EN4106 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยการจัดประชุม "The 3rd ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ โดยมีร่างกำหนดการดังนี้


(TENTATIVE PROGRAMME)
The 3rd ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee
September 10th, 2015
At the Hotel Windsor Suites & Convention, Sukumvit Rd., Bangkok, Thailand

08.30 – 09.00 Registration
09.00 – 09.30 Welcome address
By Secretary-General of Thai OHEC
09.30 – 10.00 Progress report update of ACI
By Dr. Nongyao Premkamolnetr, ACI Steering Committee, Thailand
10.00 – 11.00 Country Progress Report (5 mins. each)
By Country representatives
11.00 – 11.30 Approval of the journals to ACI
By Country representatives
11.30 – 12.15 Sustainability of ACI Database: Workshop, Country Contributions and Future
By Prof. Dr. Narongrit  Sombatsompop, Chairman of the  ACI Steering  Committee
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 “Plagiarism in international publishing”
By Mr. Derrick Duncombe, Elsevier
14.00 – 15.00 Automated Data Input into the ACI and the Plagiarism Checker
By  Dr. Choochart  Haruechaiyasak, Senior Researcher
     National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), Thailand
     Prof. Dr. Narongrit  Sombatsompop, Chairman of the ACI Steering  Committee
15.00 – 15.30 ACI database training and workshop
By Dr. Choochart  Haruechaiyasak, NECTEC
15.30 – 15.45 Next  Meeting
By Prof. Dr. Narongrit  Sombatsompop, Chairman of the ACI Steering Committee
15.45 – 16.30 Coffee break and meeting minute preparation
16.30 – 17.15 Adopting the meeting minute
By Dr. Nongyao  Premkamolnetr  and the OHEC Team
17.15 – 17.20 Closing remarks
By Prof. Dr. Narongrit  Sombatsompop, Chairman of ACI Steering Committee
18.30 Welcome Dinner Hosted by OHEC