ศูนย์ TCI ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 "...สู่วิจัยรับใช้สังคม อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น " ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (21 ก.ย. 58)


          เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 "...สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น" (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย" โดย รศ.ดร.กิตติ ลิ้มสกุล และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "งานวิจัยรับใช้สังคมและงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม" โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

          ในการประชุมครั้งนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน และ คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ อีกทั้งในวันที่ 14 กันยายน 2558 คุณชาตรี วงษ์แก้ว ได้นำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และหน่วยงานเรื่อง "การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย" ด้วย