วารสารกรมอู่ทหารเรือ ขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (21 ต.ค. 58)
          วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เมื่อเวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกองบรรณาธิการวารสารจากวารสารกรมอู่ทหารเรือ ของกรมอู่ทหารเรือ ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ TCI และขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จาก รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี