วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารและระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (16 ต.ค. 58)          วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ผ่านมา คณะทำงานจากวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย ผศ.ดร. ศิราณี ศรีใส บรรณาธิการวารสารฯ ได้เข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) และการจัดทำวารสารเพื่อเลื่อนกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI จากคุณชาตรี วงษ์แก้ว ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี