ศูนย์ TCI จัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 58 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ  (14 ก.ย. 58)
          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สำหักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มี "การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 9" ขึ้น ณ ห้องเพชรไพริน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทย
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย
 • การจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
 • ผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ TCI
          จากการที่วารสารเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารทั้งระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยด้วยกันเอง และระหว่างนักวิชาการกับบุคคลทั่วไป วงการอุดมศึกษาจึงได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวารสารวิชาการมากขึ้น เห็นได้จากการนับรวมผลงานวิจัยในวารสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการจึงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของหน่วยงานทั้งในระดับนโยบาย หน่วยงานให้ทุน หน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย และในปัจจุบันวารสารไทยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุมเทของศูนย์ TCI ในการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย จนทำให้ศูนย์ TCI ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2557 ด้านนโยบาย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม TCI ครั้งที่ 9 ประกอบด้วย บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสารวิชาการจากทั่วประเทศกว่า 450 ท่าน อีกทั้งยังมีตัวแทนของประเทศในอาเซียน 8 ประเทศ จำนวน 18 ท่าน เข้าประชุมเพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดการประชุม และเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานลักษณะนี้ในประเทศของตนด้วย

          การจัดประชุมครั้งนี้ได้มีเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ๆ มานำเสนอ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในระบบฐานข้อมูล TCI ด้วย เช่น การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยใช้วิธีการ Digitization และโปรแกรมการป้องกัน Plagiarism เป็นต้น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความเคลื่อนไหวในวงการวารสารวิชาการไทย และข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

          สำหรับกำหนดการประชุม มีดังนี้

ช่วงเช้า
 • 08.30 - 08.45 น.  เริ่มจากการรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI โดย ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ ในครั้งนี้
 • 09.00 - 10.15 น.  การบรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย" โดย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ (TCI) และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC)
 • 10.15 - 11.00 น.  การบรรยายเรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)" โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (TCI) และ คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ (TCI)
 • 11.00 - 12.30 น.  การบรรยายเรื่อง "Voices from Editors "Ways ahead for Thai Journals" โดย บรรณาธิการวารสาร ดังนี้
  • ดร.วสุ ปฐมอารีย์, บรรณาธิการวารสาร Chiang Mai Journal of Science
  • รศ.ทพ.ดร.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง, บรรณาธิการ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
  • ดร.ชนะศึก นิชานนท์, บรรณาธิการวารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ดำเนินรายการ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (TCI)
ช่วงบ่าย
 • 13.30 - 14.15 น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง "Digitization and Plagiarism in international publishling" โดย Mr. Derrick Duncombe, Elsevier
 • 14.15 - 15.00 น.  การบรรยายเรื่อง "รายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Update on TCI Activities)"
  • Journal titles, citation index by TCI (2014-2015)
  • OJS (ThaiJO) activity and service
  • 3rd Round of TCI Journal Quality Evaluations
  • ASEAN Citation Index Activities
  • ECSAC of Thailand Activities
  โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว
 • 15.00 - 16.00 น.  Q&A & Discussion
 • 16.00 น.  กล่าวปิดการประชุม โดย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ (TCI)

ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :