The 3rd ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee, September 10th, 2015 at Windsor Suites Hotel Bangkok, Thailand (14 ก.ย. 58)

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดให้มีการประชุม The 3rd ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee ณ ห้องพลอย ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

          สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม The 3rd ACI Meeting for Steering Committee ประกอบด้วยตัวแทนจาก ประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารในกลุ่มประเทศของตน อีกทั้ง Steering Committee จากประเทศมาเลเซีย, เวียดนาม อินโดนีเซียและไทย ได้เสนอชื่อวารสารในที่ประชุมเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ต่อไป

          สำหรับ ASEAN Citation Index (ACI) เป็นฐานข้อมูลประเภท Citation Index ที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2554 เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์/ข้อมูลการอ้างอิงของวารสารระดับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นผลงานวิจัยของนักวิชาการของ ASEAN รวมทั้งข้อมูลการอ้างอิงระหว่างประเทศสมาชิก และค่าดัชนีต่างๆ ของผลงานวิจัยโดยนักวิชาการของประเทศอาเซียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ

          แนวคิดในการจัดตั้งฐานข้อมูล ACI เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ทั้งนี้ TCI ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

          ฐานข้อมูลนี้มีโครงสร้างการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการอำนวยการ หรือ Steering Committee ที่ประกอบด้วยผู้แทน 2 คนจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศที่เสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ มาทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนา ACI โดยจะมีการประชุม Steering Committee ปีละ 1 ครั้งเวียนตามประเทศสมาชิก

          ทั้งนี้ ประเทศไทยโดย สกอ. และ TCI ได้จัดการประชุม Steering Committee มาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี 2013, 2014 และ ปีนี้ เป็นปีที่ 3 ประเด็นที่หารือได้แก่ การพัฒนา National Citation Index ของแต่ละประเทศ การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ พัฒนาการของฐานข้อมูล ACI และความยั่งยืนของฐานข้อมูล ACI เป็นต้น

ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :