ศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ สมบัติสมภพ และบรรณาธิการวารสารในฐานข้อมูล TCI เข้าร่วมประชุมกับสำนักพิมพ์ Thomson Reuters (12 ต.ค. 58)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ร่วมกับบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสารในฐานข้อมูล TCI จำนวนประมาณ 60 ท่าน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกับสำนักพิมพ์ Thomson Reuters จากการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 11 กันยายน 2558 เข้าร่วมประชุมกับสำนักพิมพ์ Thomson Reuters ณ ชั้น 31 U Chu Liang Building (อาคารอื้อจือเหลียง), กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

Time Topics
09.00-09.30 Registration
09.30-09.40 Opening address
PROF. NARONGRIT SOMBATSOMPOP, Head, Thai-Journal Citation Index Centre
09.40-10.10 Leveraging Web of Science to go international
 • Why be selective?
 • How are journals selected?
 • What it means for YOU if your journal is indexed.
 • DR. SEE DIU SENG, Solution Consultant, Thomson Reuters
  10.10-10.25 Expanded Web of Science Core Collection
 • Why are we expanding?
 • How does the expansion benefit YOU?
 • DR. SEE DIU SENG, Solution Consultant, Thomson Reuters
  10.25-10.40 Refreshment
  10.40-11.10 Increase Journal Impact and Impove Journal Management Workflow
  SHUJIE YU, Account Manager, Thomson Reuters
  11.10-11.30 Get your own estimated Journal Impact Factor
 • What is the Journal Impact Factor and how does it impact you?
 • How Journal Citation Report (JCR) helps you understand your journal's standing.
 • DR. SEE DIU SENG, Solution Consultant, Thomson Reuters
  11.30-12.30 Are you ready? Self-evaluation and sharing session
  12.30-12.40 Closing remarks
  PROF. NARONGRIT SOMBATSOMPOP, Head, Thai-Journal Citation Index Centre
  12.40-14.00 Lunch & Networking

  ภาพกิจกรรม