การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ณ ห้อง Ballroom โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 (30 ต.ค. 57)

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัด "การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)" ณ ห้อง Ballroom โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตไม้ขาวบีช, จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยได้รับเกียรติจากคุณอาภรณ์ แก่นวงศ์, รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

          จากนั้น ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI และ Chairman of ACI Steering Committee บรรยายเรื่อง "ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล ACI ในสถาบันอุดมศึกษา" พร้อมทั้งเล่าสรุปผลการประชุม The 2nd ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee October 27th, 2014 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฟัง และได้แสดงความยินดีกับ 41 วารสาร ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ACI Steering Committee ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (List of 1st batch for Thai journals in ACI )

          ในเวลาต่อมา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายเรื่อง "ฐานข้อมูล ACI" โดยได้กล่าวถึง วิธีการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และประกาศรายชื่อวารสารไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI

          ช่วงบ่าย Mr. Inn Beng Lee, Elsevier ผู้อำนวยการฝ่าย Customer Disvovery and Innovation ของ Elsevier บรรยายเรื่อง "Expectations of ACI: Is Going Global Necessary?" ซึ่งนำเสนอการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงานของ ACI ว่าจะเป็นเพียงฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน หรือเป็นฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการที่มีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เข็มแข็งและโดดเด่นในบริบทของภูมิภาคอาเซียน

          ต่อมา ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ACI Steering Committee และคณะ ได้แนะนำฐานข้อมูล ACI การบันทึกข้อมูล การสืบค้น การแสดงผลข้อมูล และเว็บไซต์ ACI (URL : www.asean-cites.org) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการ Submission Journal ในครั้งนี้ด้วย

ท่านสามารถเยี่ยมชมรูปภาพการประชุมได้ที่ ::