ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ค. 2557 ณ ห้อง Grandballroom ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ราชปรารภ, กรุงเทพฯ (2 มิ.ย. 57)

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือศูนย์ TCI ได้ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier ได้จัด "การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 8" (8th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 • เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2555-2556
 • เพื่อหาแนวทางการจัดทำวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เน้นพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม
 • เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
 • ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF ครั้งที่ 2 สำหรับวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน
          สำหรับผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการจากทั่วประเทศกว่า 350 ท่าน โดยในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อต่างๆ ของหัวหน้าศูนย์ TCI และนักวิจัย, ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันคลังสมองของชาติ, ผู้แทนจากสำนักพิมพ์ Elsevier และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสนอข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

          เนื่องจากปัจจุบันนี้ วารสารวิชาการไทย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่มีการก่อตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือศูนย์ TCI ในปี 2547เป็นต้นมา กล่าวคือวารสารวิชาการไทยมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของวารสารสากลมากยิ่งขึ้น มีรูปแบบการลงรายการอ้างอิงที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคำสำคัญ มีระบบ peer review ที่เข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป้าหมายต่อไปของศูนย์ TCI คือการนำวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์ TCI ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ (National Citation Index, NCI) ของตนเอง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก NCI ของแต่ละประเทศเข้ากับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิกในอาเซียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมผลงานตีพิมพ์จากวารสารของประเทศสมาชิก ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกันได้

          สำหรับกำหนดการประชุม มีดังนี้
ช่วงเช้า
 • 09.00 - 09.15 น.  เริ่มจากการรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ ในครั้งนี้
 • 09.30 - 09.45 น.  ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งนี้ 2 โดยรางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สกว. ศูนย์ TCI และบริษัท Elsevier เพื่อมอบให้แก่วารสารไทยที่มีคุณภาพ 2 ประเภท รวมมูลค่า 3,200 USD พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วยรางวัล International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award (สำหรับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ) โดยวารสารที่ได้รับรางวัลคือ Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology และรางวัล National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award (สำหรับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานในระดับชาติหรือสูงเทียบเท่านานาชาติ) โดยวารสารที่ได้รับรางวัลคือ Thai Forest Bulletin (Botany) โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Anders Karlsson, Director, Academic Relations Japan/APAC, Elsevier และ ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สกว. ทำหน้าที่เป็นผู้มอบรางวัล
 • 09.45 - 10.30 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง "New local journals for publishing research with social impacts" โดย ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
 • 09.45 - 10.30 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง "The Research Performance of Thailand and how Publishing and Journal Indexing Collaboration with Elsevier can Support" โดย Prof. Dr. Anders Karlsson, Director, Academic Relations Japan/APAC, Elsevier
 • 11.30 - 12.30 น.  เสวนา/อภิปราย พิเศษเรื่อง "How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?" โดย ศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดำเนินรายการ โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
ช่วงบาย
 • 13.30 - 14.15 น.  การบรรยายเรื่อง "Digital Object Identifier (DOI) for Thai Journal" โดย คุณเพชรา สังขะวร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.doi.nrct.go.th
 • 14.15 - 16.00 น.  รายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และการระดมสมอง และตอบข้อซักถาม เรื่อง "การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (เริ่มปี 2558)" โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (TCI) และคุณชาตรี วงษ์แก้ว (TCI) ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้มีความเห็นว่า การรับรองคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 ต้องการให้ศูนย์ TCI รับรองคุณภาพเป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลังการประเมิน แต่ในช่วง 2 ปีแรก วารสารที่ต้องการยกระดับคุณภาพวารสาร สามารถส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI เพื่อทำการประเมินคุณภาพอีกครั้ง จากนั้นให้ ศูนย์ TCI รับรองคุณภาพตามระยะเวลาที่เหลือจากการรับรองคุณภาพ 5 ปี ในการนี้ ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับเรื่องไว้พิจารณาและจะนำไปปรึกษาคณะทำงานต่อไป
 • 16.00 น.  ปิดการประชุม โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)