ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1" ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (28 เม.ย. 57) 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1" ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

          ในการบรรยายครั้งนี้ นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์) นำทีมคณะทำงานวารสารด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงอาจารย์ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ บรรณาธิการบริหารวารไทยคดีศึกษา ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ , นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์ , นายณรงค์ เมืองโสภา, นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์ , นางสาวพัทธ์ทักษ์อัญ อนันชฤทธิ์, นางสาวเรวดี ประสารการ, และ นายวชิระ รอตรวย ตัวแทนจากวารสารต่างๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย