คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารไทย (27 ส.ค. 57)

          วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 8 ท่าน นำโดย  ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

          ในการนี้  ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งอธิบายเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เพื่อการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล ACI ต่อไป