สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง "รูปแบบเลขมาตรฐานสากลประจำไฟ์ดิจิทัล หรือ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)" (26 มี.ค. 57)          เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง "รูปแบบเลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัล หรือ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)" ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนาระบบการกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัล หรือ Digital Object Identifier (DOI) เพื่อให้บริการแก่นักวิจัยไทย
  2. เพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับรูปแบบของเลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัล ที่จะให้บริการแก่นักวิจัย
          ในการประชุมครั้งนี้ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในการจัดการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทั้ง 9 แห่ง , และตัวแทนจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้แก่ คุณชาตรี วงษ์แก้ว และคุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เริ่มพัฒนาระบบการกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัลในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน และได้กำหนดใช้เลข DOI กับ วิทยานิพนธ์, รายงานการวิจัย และ บทความวารสาร เป็นต้น ในการขอเลข DOI นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งผู้ขอเลข DOI จำเป็นต้องส่งไฟล์ฉบับเต็มของบทความให้กับ วช. พร้อมทั้ง URL แหล่งจัดเก็บของตนเอง (หากมี) เพื่อเข้าถึงข้อมูล สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทำความรู้จักกับเลข DOI เพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/th/DOI.aspx และรายละเอียดจะมีการแจ้งในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 "TCI Boadening University Engagement" นี้