ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมประชุม "10th Scopus Subject Chair meeting" ณ ประเทศเนเธอแลนด์ (24 มิ.ย. 57)
          ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้เข้าประชุม "10th Scopus Subject Chair meeting" ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม Grand Hotel Amrath, Amsterdam, The Netherlands ซึ่งร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier เพื่อประสานความร่วมมือของวารสารไทย และ ASEAN Citation Index

          สำหรับกำหนดการประชุมมีดังนี้

Wednesday, 4 June
8.30 Welcome
8.30-10.00 Subject Chairs only pre-meeting Jorg Sack
Facilitor: Gillian Griffiths
10.00 Start of the 10th Subject Chairs meeting
10.00-10.30 10 years Scopus: Looking back, for the future Cameron Ross
10.30-11.00 What happened since last meeting Wim Meester
11.00-11.15 Break
11.15-12.00 Guest session: future developments of STEP Shareef Bhailal
12.00-12.45 Title review statistics Shareef Bhailal
12.45-14.00 Luch
14.00-14.45 Guest session: Scopus market development from the corporate perspective Becky Brown
14.45-15.00 Break
15.00-16.15 Re-evaluation Wim Meester
16.15-16.30 Wrap-up Cameron Ross
16.30 End of day one
Gather in the lobby at 18.15 to go for drinks and dinner


Thursday, 5 June
 
Facilitator: Gillian Griffiths
9.00-9.45 Scopus content updates Wim Meester
9.45-10.30 Guest session: Third party publisher relations Esther Heuver &
Sophie Wolthers
10.30-10.45 Break
10.45-11.45 Marketing Liz Dyas
11.45-12.30 Publication ethics Judy Salk
12.30-13.45 Luch
13.45-14.30 Guest session: Scopus user interface and design Kai Wan
14.30-15.15 Guest session: Scopus platform, profiles and data quality Peter berkvens
15.15-15.30 Break
15.30-16.15 Guest session: Customer service and feedback Meshna Koren
16.15-16.30 Wrap-up Cameron Ross
16.30 End of day two
Gather in the lobby at 18.30 to go to the Scopus 10th anniversary party at Het Grachtenhuis


Friday, 6 June
 
Facilitor: Gillian Griffiths
9.00-9.45 Scopus countries strategy Liz Dyas &
Wim Meester
9.45-10.30 Guest session: Production & Hosting at Elsevier Monique Lamine
10.30-11.00 Break (together with Scopus Customer Forum meeting)
11.00-11.45 Local boards panel discussion Narongrit Sombatsompop
Zheong Khim
Olga Kirillova
11.45-12.30 Guest session: Customer analytics using Scopus data Judith Kamalski
12.30-13.30 Luch (together with Scopus Customer Forum meeting) Cameron Ross
13.30-14.00 Title selection FAQ's and resources Karen Holland &
Derrick Duncombe
14.00-14.45 Guest session: Scopus sales success stories Alberto Zigoni
14.45-15.00 Break
15.00-16.00 Follow-up SC-only meeting TBD
16.00-16.30 Recap and take-aways Jorg Sack
16.30 End of meeting
Gather in the lobby at 18.30 to go to the Scopus 10th anniversary party at Het Grachtenhuis