ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมบรรยายในงานประชุม "Indonesia Journal Editors Workshop THEME: How to get Your Journals Indexed in Scopus" ณ ประเทศอินโดนีเซีย (24 มิ.ย. 57)
           ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมบรรยายในงานประชุม "Indonesia Journal Editors Workshop THEME: How to get Your Journals Indexed in Scopus" เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม The Millennium Hotel Sirih Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย ในการประชุมครั้งนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง Overview: Thai Citation Index -How knowing the Scops journal selection criteria helped in improving quality of Thai journals โดยเล่าถึงประสบการณ์การดำเนินการของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย แก่เหล่าบรรณาธิการ นักวิชาการ และผู้สนใจของประเทศอินโดนีเซีย