คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าศึกษาดูงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารไทย (23 มิ.ย. 57)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 11 ท่าน นำโดย ผศ.ดร. กรองทิพย์ นาควิเชตร คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

          ในการนี้ ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งอธิบายเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หลังจากนั้น ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เพื่อการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล ACI ต่อไป