คณะทำงานศูนย์ TCI ศึกษาดูงาน Korea Citation Index (KCI) ณ National Research Foundation of Korea (NRF) ประเทศเกาหลีใต้ (21 ต.ค. 57)





          เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ไปศึกษาดูงาน Korea Citation Index (KCI) ที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการดำเนินงานและการบริหารจัดการฐานข้อมูลประเภท Citation รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง KCI และ TCI ในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานของศูนย์ TCI นำโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และประกอบด้วยคณะทำงานอีกจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1.ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 2. นางปรียานุช รัชตะหิรัญ 3. ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน 4. นายชาตรี วงษ์แก้ว 5. นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย 6. นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย และ 7. นางสาวสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย ส่วนผู้เข้าร่วมการประชุมของ KCI นำโดย Dr. Park Eunwoo ผู้อำนวยการของ Directoriate for Academic Advancement ของ National Research Foundation of Korea (NRF) และทีมงานอีก 4 ท่าน ดังนี้ 1. Dr. Kim Hyuncheol (Head of Academic Advancement Team) 2. Dr.Kim Sohyeong (Researcher of Academic Advancement Team) 3. Dr. Yoon Aeran (Senior Researcher of Academic Advancement Team) และ 4. Mr. Choi KwangHyun (Researcher of Academic Advancement Team)

          Korean Citation Index หรือ KCI เป็นส่วนงานหนึ่งของ National Research Foundation in Korea (NRF) ซึ่งทีมที่ดูแล KCI คือ NRF Academic Advancement Team โดยฐานข้อมูลนี้มีให้บริการฟรีแก่คนเกาหลีในเว็บไซต์ www.kci.go.kr KCI ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีการสร้างฐานข้อมูลวารสารตั้งแต่ปี 2004 เพื่อรวบรวมบทความจากวารสารต่างๆ ของเกาหลี และมีการเปิดตัวฐานขัอมูลนี้แก่สังคมในปี 2007 หรือปี 2550 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความวิชาการในวารสารต่างๆ ข้อมูลผู้แต่ง รายละเอียดทางบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงของบทความในวารสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารที่ผลิตโดยสมาคมทางวิชาการต่างๆ ของเกาหลี ต่อมาในต้นปี 2011 ประเทศเกาหลีได้มีการใช้ข้อมูลจาก KCI ในการประเมินคุณภาพวารสารเป็นครั้งแรกและได้มีการประเมินคุณภาพวารสารอีกครั้งหนึ่งในปีปัจจุบันคือ 2014 นอกจากนี้ KCI ยังได้พัฒนาความร่วมมือกับฐานข้อมูลนานาชาติด้วยคือกับ Thomson Reuters ในปี 2010 ซึ่งมีการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือกับ Thomson โดยสามารถค้น KCI ได้ในหน้าเว็บไซต์ของ ISI ในปีนี้คือ 2014 นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ Elsevier ด้วยเช่นกัน โดยเริ่มในปี 2011 และมีการจัดตั้ง EC-SAC ของเกาหลีขึ้นในปี 2012 เป็นต้น ขณะนี้ฐานข้อมูล KCI มีวารสารจำนวน 2089 วารสาร และมีบทความจำนวน 1,042,000 บทความ

          ในอนาคต Korean Citation Index หรือ KCI จะทำการร่วมมือกับประเทศจีน ญี่ปุน และไทย ในการพัฒนา Global Knowledge Network Plan ต่อไป