ศูนย์ TCI ร่วมกับ สกอ. ประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุม "The 2nd ACI Steering Board Meeting" (20 ม.ค. 57)
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) พร้อมกับนักวิจัยศูนย์ TCI ประชุมหารือกับ ดร.สุนีย์ จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนโยบายเปิดเสรีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมกับคุณศรัณย์ วัชราภัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สกอ. เพื่อเตรียมการประชุม "The 2nd ACI Steering Board Meeting" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  โดยการจัดประชุม "The 2nd ACI Steering Board Meeting" ครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร