สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ TCI เพื่อขอรับคำแนะนำในการพัฒนาวารสาร (15 ธ.ค. 57)

          วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำโดย นาวาอากาศเอก ไชยา ออกแดง บรรณาธิการวารสารและคณะ พร้อมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล บรรณาธิการวารสารและคณะ รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน เพื่อเข้าศึกษาดูงานกับคณะทำงานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

          ในการประชุมครั้งนี้ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งอธิบายเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ได้ให้ข้อเสนอแนะกับทั้ง 2 สถาบันในการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เพื่อการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล ACI ต่อไป