ศูนย์ TCI ร่วมกับ วช. จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของวารสารวิชาการในประเทศให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (12 มี.ค. 57)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของวารสารวิชาการในประเทศให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ขึ้น ณ ห้องพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน คุณวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว ประชุมร่วมกับ หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆ ของประเทศ ได้แก่ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ – เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, (วช.), ศ.นพ.สุธิพันธ์ จิตพิมลมาศ - ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แห่งชาติ , รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ผู้แทน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้แทนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น

          ตามมติที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะให้ศูนย์ TCI ดำเนินการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในประเทศ และให้หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆ นำไปใช้ตามบริบทและหน้าที่ของหน่วยงาน โดยไม่ควรสร้างเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารขึ้นมาอีก ให้เกิดความซ้ำซ้อน