สกว. ได้ให้เกียรติกล่าวถึงศูนย์ TCI ทางหนังสือ "๒ ทศวรรษ วิวัฒนาการ สกว." (5 มิ.ย. 56)


          ในวาระที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้บริหารงานมาครบ ๒๐ ปี หลังการก่อกำเนิดเป็นองค์กรขนาดเล็ก ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ยึดถือแนวทางการทำงานภายใต้แนวคิด "สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ" จนบัดนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สามของการบริหารงาน ได้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการทำงานขึ้นมากมาย

          หนังสือ ๒ ทศวรรษ วิวัฒนาการ สกว. เล่มนี้เป็นการรวบรวมขุมพลังความคิดการทำงานของ สกว. ในแต่ละยุคสมัยนับตั้งแต่ผู้อำนวยการท่านแรก สืบทอดและส่งต่อโดยผู้อำนวยการท่านต่อๆ มา สกว. มุ่งหวังให้สังคมได้เห็นประวัติศาสตร์และฐานคิดอันสำคัญที่นำไปสู่การทำงานในรูปแบบต่างๆ ผ่านวิวัฒนาการของ สกว. ที่มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพที่เกิดขึ้นในสังคม สะท้อนทั้งแนวความคิด และแนวปฏิบัติของผู้นำในอดีต ผ่านการเกิดขึ้นของระบบวิจัยที่เข้มแข็งแต่ยืดหยุ่น ซึ่งทางศูนย์ TCI โดยการสนับสนุนจาก สกว. ได้รับเกียรติจากกอง บก. หนังสือ ๒ ทศวรรษ วิวัฒนาการ สกว. กล่าวถึงศูนย์ TCI ในคอลัมน์ การบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย และการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน ดังนี้          ส่วนในคอลัมน์ "เปิดกล่องนักคิด...กัลยาณมิตร สกว." ภาคีเครือข่าย สมาชิกที่เป็นกัลยาณมิตรจำนวนมากกว่าหมื่นชีวิตให้การสนับสนุน ลงความคิด ลงแรง และลงมือทำ ทั้งให้ข้อคิดเห็น ชี้แนะ ติ ชม สารพัด ซึ่งถูกเปิดและหยิบยกออกมาแสดงไว้ในคอลัมน์นี้ และ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้กล่าวถึง สกว. ดังนี้

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด "หนังสือ ๒ ทศวรรษ วิวัฒนาการ สกว." ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ได้ที่เว็บไซต์ สกว. (www.trf.or.th)