การจัดประชุมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1" (30 ก.ย. 56)
          เมื่อวันที่ 11, 18 และ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการจัดการประชุมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1" เนื่องจากวารสารในฐานข้อมูล TCI มีจำนวน 524 วารสาร มีเพียง 135 วารสารเท่านั้นที่ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในกลุ่มที่ 1 แต่ยังมีวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพในกลุ่มที่ 2 จำนวนถึง 210 วารสาร และวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 วารสาร (ยังมีวารสารที่อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจำนวน 46 วารสาร) ส่วนที่เหลือจำนวน 122 วารสารไม่ได้นำส่งข้อมูลกลับมาเพื่อประเมิน จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ายังมีวารสารส่วนใหญ่ในฐานข้อมูลในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ยังต้องการการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ผ่านการรับรองเข้าสู่วารสารกลุ่มที่ 1 ในการประเมินครั้งต่อไป

          การจัดประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการไทย ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จำนวนทั้งหมด 160 วารสาร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวารสารละไม่เกิน 2 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 284 คน โดยมีกำหนดการดังนี้08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียนวารสาร
09.00 - 09.15 น.
กล่าวเปิดการประชุม 
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI)
09.15 - 10.30 น.
บรรยาย เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร TCI”
โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน
----- รับประทานอาหารว่าง (เสริฟในห้องประชุม) -----
10.30 - 12.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ภาพกิจกรรม