บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อหารือและขอคำแนะนำในการจัดทำระบบ e-Submission (4 ก.พ. 56)


          เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อหารือและขอคำแนะนำในการจัดทำระบบ e-Submission สำหรับใช้กับวารสารวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปัจจุบันมีวารสารวิชาการในมหาวิทยาลัยศิลปากรประมาณ 10 วารสาร และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ e-Submission ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ซึ่งทาง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ ThaiJO ว่าเป็นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็คทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) นำมาติดตั้งเพื่อให้บริการกับวารสารวิชาการไทย มีฐานข้อมูล ที่เครื่อง Server ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี สำนักคอมพิวเตอร์ ของ มจธ. ช่วยดูแลระบบให้ และได้กล่าวถึงข้อดี-ข้อเสียของระบบ ThaiJO ในครั้งนี้ด้วย