การประชุมคณะกรรมการ "Expert Content Selection & Advisory Committee of Thailand" (ECSAC of Thailand) ครั้งที่ 1/2556 (27 พ.ย. 56)
          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักพิมพ์ Elsevier ได้จัดให้มีการประชุม "Expert Content Selection & Advisory Committee of Thailand" (E-CSAC of Thailand) ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการ ECSAC of Thailand ชุดใหม่ที่จะเริ่มในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสูงในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 20 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการคัดเลือกวารสารไทยที่ดีและมีคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิชา (Subject Chair) ของ SCOPUS เพื่อพิจารณาตัดสินให้ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล SCOPUS อย่างเป็นทางการต่อไป

          ในการจัดประชุมครั้งนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS และผลการดำเนินงานพิจารณาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการ ECSAC of Thailand โดยได้ดำเนินการพิจารณาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS จำนวนทั้งสิ้น 28 รายการ มีวารสารที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น 7 รายการ และวารสารที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น 21 รายการ สำหรับเหตุผลหลักที่ทำให้วารสารไทยไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นสามารถสรุปได้ดังนี้

No. Supporting Reason Frequency
1 No international diversity among authors 14
2 No international diversity among editors 11
3 Citedness below expectations 11
4 Unclear editorial concept/strategy 10
5 Poor homepage 7
6 Title is too new to take a decision 6
7 Inferior journal policy 6
8 Poor content 5
9 Low citation activity on editorial board level 4
10 Missing indication of quality control (e.g. peer review) 3
11 Title not easily accessible (e.g. non-English website) 1
12 Title is hardly cited 1
13 Not really scientific 1
14 Delay in publishing schedule 1
15 Journal not easily accessible online 1