การประชุมระดมสมองในหัวข้อ"การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย" 31 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรงเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (1 ส.ค. 56)
 
สถาบันคลังสมองของชาติ และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมมือกันจัดการประชุมระดมสมองในหัวข้อ "การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย" ขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในลักษณะของงานวิชาการเพื่อสังคม 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ บรรณาธิการวารสารวิชาการของหน่วยงานที่เน้นงานวิจัยและงานวิชาการเพื่อสังคม จำนวน 60 คน
 
การจัดประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ช่วงเช้าได้มีการกล่าวนำและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "งานวิชาการเพื่อสังคมและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของประเทศไทย" โดย ศ. ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และบรรณาธิการวารสารจัดกลุ่มระดมสมองเรื่อง "แนวทางการจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย" ซึ่งดำเนินรายการโดย ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
  1. การกำหนด Scope & Aims ของวารสาร
2. เกณฑ์การรับและการพิจารณาบทความ
3. การ peer-review และแนวทางการตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมิน
4. การนำบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วไปใช้ประโยชน์
 
ในช่วงบ่าย ตัวแทนบรรณาธิการวารสารแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหัวข้อที่ได้้ระดมสมองและร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทยต่อไป หลังจากนั้น ศ. ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ได้กล่าวในหัวข้อ Conclusion and What's next? และปิดการประชุม


ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องภาพกิจกรรม