ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารประเทศอินโดนีเซีย หรือ IDCI เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TCI พร้อมเล็งหาความร่วมมือ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการร่วม ระหว่างประเทศในอนาคต (1 เม.ย. 56)
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารประเทศอินโดนีเซีย หรือ Indonesian Citation Index (IDCI) website : http://citation.itb.ac.id นำโดยผู้บริหารศูนย์ฯ Prof. Edy Soewono พร้อมกับคณะทำงาน ได้แก่ Prof. Ismunandar , Prof. Tjandra Setiadi , Prof. Dwi Hendratmo Widyantoro , Dr. Tita Larasati และ Dini Permatasari ได้เข้าพบหัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารวิชาการไทย หรือ Thai Citation Index (TCI) centre ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ พร้อมกับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ TCI ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย รวมถึงหารือเกี่ยวกับการจัดการบริหารศูนย์ดัชนีการอ้างอิง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล (Data base) ของบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

          จากผลการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างศูนย์ IDCI ของประเทศอินโดนีเซีีย และศูนย์ TCI ของประเทศไทย นั้น พบว่า ผู้บริหารศูนย์ฯทั้งสอง มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ IDCI และ TCI โดยการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการร่วมกันระหว่างประเทศในอนาคต ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวถือได้ว่า มีความสอดคล้องกับการจัดทำดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการแห่งอาเซียน หรือ ACI (ASEAN citation index) โดยมีศูนย์ TCI เป็นเจ้าภาพอยู่ในขณะนี้