การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 (Thai Journals Online System)
  (9 มี.ค. 55)          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) ได้พัฒนาระบบ Integration Platform ของวารสารวิชาการไทย สำหรับเป็นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมและให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ที่เรียกชื่อว่าระบบ ThaiJO (Thai Journal Online System) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม visibility ให้กับวารสารไทย และยกระดับคุณภาพของวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล ซึ่งขณะนี้ระบบ ThaiJO มีความพร้อมในการรองรับวารสารไทยที่มีความพร้อมในการเข้าสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบแล้ว ศูนย์ TCI จึงได้ทำการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่บรรณาธิการวารสารและผู้รับผิดชอบ ได้จัดอบรมเรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO ครั้งที่ 1" เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ห้อง CB2104 อาคารเรียนรวม 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ผ่านมา

          ในวันจันทร์และอังคารที่ 5 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมานั่น ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) ได้จัดอบรมเรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO ครั้งที่ 2" ณ ห้องประชุมธรรมรักษา อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, คุณชาตรี วงษ์แก้ว และคุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย เป็นวิทยากร และมีวารสารเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 วารสาร จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 24 ท่าน


กำหนดการฝึกอบรม ThaiJO รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมธรรมรักษา อาคารสัมมนา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555
เวลา รายการ
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
09.15 - 09.45 ภาพรวมระบบ ThaiJO และขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Set up)
โดย ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร / นายชาตรี วงษ์แก้ว
09.45 - 10.30 ฝึกปฏิบัติการนำวารสาารไทยเข้าสู่ระบบ ThaiJO (Set up)
โดย นายชาตรี วงษ์แก้ว / นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย / ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
10.30 - 10.40 พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 - 12.00 ฝึกปฏิบัติ การนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบ ThaiJO (Set up) (ต่อ)
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 ฝึกปฏิบัติ การนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบ ThaiJO (Set up) (ต่อ)
14.30 - 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 - 16.30 ฝึกปฏิบัติ การนำวารสารฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ ThaiJO

วันอังคารที่ื 6 มีนาคม 2555
เวลา รายการ
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 ฝึกปฏิบัติ การทำ Online Submission (ต่อ)
โดย นายชาตรี วงษ์แก้ว / นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย / ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
10.30 - 10.40 พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 - 12.00 ฝึกปฏิบัติ การทำ Online Submission (ต่อ)
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 ฝึกปฏิบัติ การทำ Online Submission (ต่อ)
14.30 - 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 - 15.30 ฝึกปฏิบัติ การนำวารสรฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ ThaiJO (ต่อ)
15.30 - 16.30 สรุปเนื้อหาการอบรมระบบ ThaiJO

รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ThaiJO รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อ - สกุล
1 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 1. น.ส.ประภัสษร ภุชงค์เจริญ
2. นายเกรียงศักดิ์ มาแก้ว
3. พญ.อรวรรณ ศิลปกิจ
2 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. นางสิริวรรณ อยู่เสมอ
3 วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร 1. นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี
2. น.ส.ศรินทรา ขุนศิริ
4 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ดร.เสกสรร สุขะเสนา
2. ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร
3. น.ส.สาวิตรี โชติวรรณกุล
5 วารสารสมาคมนักวิจัย 1. ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
2. น.ส.สุดา ยิ่งวิเศษ
3. น.ส.ภทรศยา วงศ์คำ
6 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 1. รศ.ถนอมศรี อินทนนท์
2. น.ส.เจริญศรี วิชาธิคุณ
7 วารสาร Thai Journal of Genetics 1. รศ.ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต
2. ดร.ภัสสร วรรณพินิจ
3. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกมล
8 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 1. สุกัญญา เจริญสุข
2. นัยน์นภา เงาเกาะ
9 วารสารเกื้อการุณย์ 1. น.ส.สุมาลี โพธิ์ทอง
2. น.ส.อมรรัตน์ เสตสุวรรณ
10 วารสารพยาบาลศาสตร์ 1. รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ
2. นายฐิติวัขร พึ่งเงิน
3. นายวัขรินทร์ ควรหาเวช