ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
          ในปี พ.ศ. 2555 นี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือศูนย์ TCI ได้ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier จัด "การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7" (7th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals) ในหัวข้อ "National Quality to ASEAN Economic Community (AEC)" ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการพัฒนาให้วารสารวิชาการไทยมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์พื้นฐานวารสาร วิชาการระดับสากลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวารสารวิชาการไทยที่จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มอาเซียนในรูปแบบฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ผ่านระบบ Online Journal System (OJS) หรือระบบ ThaiJO สำหรับผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการจากทั่วประเทศกว่า 300 วารสาร โดยในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อต่างๆ ของหัวหน้าศูนย์ TCI และนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันคลังสมองของชาติ และผู้แทนจากสำนักพิมพ์ Elsevier ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสนอข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

          นอกจากเป้าหมายของการจัดประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพและระบบการจัดการของวารสารวิชาการไทยเพื่อให้ได้บทความวิชาการที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางนั้น เป้าหมายที่ศูนย์ TCI ภายใต้การสนับสนุนจาก สกอ. ที่มุ่งเน้นเป็นอย่างมากคือ การผลักดันเพื่อให้ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนมีฐานข้อมูลบทความวิชาการระดับประเทศ พร้อมระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบการอ้างอิงบทความของตนเอง (National Citation Index, NCI) โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก NCI ของแต่ละประเทศเข้ากับฐานข้อมูล ACI ที่พัฒนาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ซึ่งสามารถสืบค้นด้วยภาษาราชการ (ภาษาถิ่น) ของแต่ละประเทศได้ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกฯ เบื้องต้นที่มีความพร้อมในการจัดทำฐานข้อมูล NCI นั้น มี 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (ศูนย์ TCI) ประเทศมาเลเซีย (ศูนย์ MCI) ประเทศอินโดนีเซีย (ศูนย์ ICI) ประเทศฟิลิปปินส์ (ศูนย์ PCI) และประเทศเวียดนาม (ศูนย์ VCI) ในขณะที่ประเทศที่เหลืออีก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา ลาว บูรไน และสิงคโปร์ จะเข้าร่วมโดยการส่งคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพวารสารที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI

          สำหรับกำหนดการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้า เริ่มจากการรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดการประชุมโดยศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. และการบรรยายพิเศษโดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง "Socially-Engaged Research and the Need for a New Type of Journal" จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ "ASEAN Research Publishing Landscape" โดย Mr. Inn Beng Lee ผู้แทนจากสำนักพิมพ์ Elsevier และการบรรยายโดยนักวิจัยศูนย์ TCI ด้านการพัฒนาฐานข้อมูล ACI ในหัวข้อ "TCI and ASEAN Citation Index (ACI): Current development and future actions" โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (หัวหน้าศูนย์ TCI) ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และ นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย ต่อด้วยการประชาสัมพันธ์ "รางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards" โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน สำหรับในช่วงบ่ายเริ่มด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง "Thai Journals Publishing in Cooperation with Elsevier" โดย Dr.Monique Lamine จากสำนักพิมพ์ Elsevier ต่อด้วย "การระดมสมองในการให้บริการวารสารไทยในระบบ ThaiJO" โดยนายชาตรี วงษ์แก้ว และปิดท้ายด้วยการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน บทเรียน ผลกระทบและการประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI โดยหัวหน้าศูนย์ TCI