การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 (Thai Journals Online System) (26 มี.ค. 55)
          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) ได้พัฒนาระบบ Integration Platform ของวารสารวิชาการไทย สำหรับเป็นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมและให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ที่เรียกชื่อว่า "ระบบ ThaiJO" (Thai Journal Online System) ศูนย์ TCI จึงได้ทำการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO ครั้งที่ 1" เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้แก่บรรณาธิการวารสารและผู้รับผิดชอบ โดยมีวารสารเข้าร่วมทั้งสิ้น 21 วารสาร และผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 39 ท่าน

          เนื่องจากการจัดการอบรม"ครั้งที่ 1" จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมากเกินไป และเวลาที่ใช้ในการศึกษาระบบ ThaiJO น้อยเกินไปนั่น ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมยังไม่สามารถที่จะนำระบบ ThaiJO ไปใช้ได้นั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ศูนย์ TCI จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2" ในวันจันทร์และอังคารที่ 5 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีวารสารเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 วารสาร จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 24 ท่าน

          ในวันพุธและพฤหัสที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมานั่น ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) ได้จัดอบรมเรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3" ณ ห้องประชุมธรรมรักษา อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, คุณชาตรี วงษ์แก้ว และคุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย เป็นวิทยากร โดยมีวารสารเข้าร่วมทั้งสิ้น 9 วารสาร จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 17 ท่าน