โครงการส่งเสริมฯ มทร. ล้านนา เปิดคลินิควิจัย แก่ผู้รับทุน HR 2 และ UR 1-2 ในการประชุมวิชาการ "การวิจัยภาคปฏิบัติ และการพัฒนา
  ครั้งที่ 4" วันที่ 20 ม.ค. 55 ณ มทร. ล้านนา จ.ตาก (23 ม.ค. 55)

          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร. ล้านนา) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร. ล้านนา ได้จัดการประชุมวิชาการ "การวิจัยภาคปฏิบัติและการพัฒนา ครั้งที่ 4" หรือ "4th Symposium on Hands-on Research and Development" ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี มทร. ล้านนา จ. ตาก โดยการประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีหัวข้อบรรยายพิเศษต่างๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเปิดคลินิคให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานวิจัย สำหรับผู้รับทุน HR#2 UR#1 และ UR#2 ขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย

          ในส่วนกำหนดการประชุมในครั้งนี้ หลังจากกล่าวเปิดการประชุมและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมอย่างเป็นทางการแล้ว เริ่มด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคการใช้และการคัดเลือกผลงานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร. ล้านนา จากนั้นเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปรับปรุงบทความวิจัยตามข้อเสนอแนะของหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร และผู้ทรงคุณวุฒิ (สำหรับผู้รับทุน HR#1) โดย รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร และ อ.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ต่อด้วยการเปิดคลินิกวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย สำหรับผู้รับทุน HR#2 UR#1 และ UR#2 ดำเนินการโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ อ.ชาตรี วงษ์แก้ว

          สำหรับกำหนดการในช่วงบ่าย ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง "การลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)" โดย รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธย และการบรรยายพิเศษเรื่อง "การใช้งานฐานข้อมูล WOS และ SCOPUS" พร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการโดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ อ.ชาตรี วงษ์แก้ว จากนั้นจึงปิดการประชุม