การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 2 (Thai Journals Online System) (1 พ.ค. 55)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) ได้ทำการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 1 " เพื่อให้ความรู้แก่บรรณาธิการวารสารและผู้รับผิดชอบ ที่ผ่านไปแล้วนั้น มีวารสารที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

          ดังนั้นศูนย์ TCI จึงได้จัดอบรมเรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 2" ขึ้น ในพฤหัสและศุกร์ที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, คุณชาตรี วงษ์แก้ว และคุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย เป็นวิทยากร มีวารสารเข้าร่วมทั้งสิ้น 13 วารสาร และจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 23 ท่าน